صفحه اصلی اصطلاحنامه مستند اسامی درباره ما
ثبت نامورود

زندگی نامهرشیدالسلطان، پسر حسینقلی خان خلخالی از اعضای کمیته مجازاتی بود که در سال ۱۳۳۵ هجری قمری و به دستیاری میرزا ابراهیم خان منشی زاده و اسدالله خان ابوالفتح زاده تأسیس شده بود و مرام اصلیش را از بین بردن خائنین به مملکت قرار داده بود. رشیدالسلطان، از اعضاء مؤثر و از تروریست‌های کمیتهٔ مزبور به شمار می‌آمد.
وی پس از فروپاشی کمیتهٔ مجازات و دستگیری اعضای آن، به زندان افتاد و در تاریخ ۱۲۹۷ خورشیدی، برابر با ۱۳۳۶ هجری قمری به حکم دادگاه به اعدام محکوم شد.
منابع :
1- ​https://fa.wikipedia.org​​​