صفحه اصلی اصطلاحنامه مستند اسامی درباره ما
ثبت نامورود

امیر افخم
زین العابدین خان فرزند حسین خان حسام الملک بن علی خان نصرت الملک بن رستم خان بن محمد حسن خان قراگزلوی همدانی است که ساکن شورین بوده ، وی ابتدا لقب پدر را داشت و او را نیز حسام الملک (دوم) می گفتند ولی بعداً به امیر افخم شورینی معروف شد .(2)
ارتباط خانوادگی
امیر افخم دختر مظفر الدین شاه را برای پسرش احتشام الدوله خواستگاری کرد و قبول شد و قمر السلطنه به ازدواج احتشام الدوله در آمد.(2)
همسر و فرزندان
امیر افخم خواهر عنایت الملک ، نوه ی ذوالریاستین همدانی را گرفت(2)
مناصب
امیر افخم شورینی حاکم دوران قاجار در همدان بود(1)
امیر افخم  که در سال 1299 ق با درجه سرهنگی جزو نسقچیان عراقی (( عراق عجم )) دربار ناصری بوده و بهنگام سان دیدن (( ناصر الدین شاه )) سرکردگی فوج همدان را داشته . میان سال های 1305 تا 1307 ق که پدرش حکمران کرمانشاه بود او هم چند ماهی نیابت پدر را در حکومت یافت شش ماه پس از مرگ پدر بجای وی حکومت کرمانشاه را یافت و هنوز شش ماه از این مورد نگذشته بوسایلی حکومت بر لرستان و بروجرد را هم یافت که در این دوران کار چندانی را از پیش نبرد(3)
منابع : 
1-    https://www.mehrnews.com/news/4176315/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
2-  http://mytown.blogfa.com/post/1
3- http://mytown.blogfa.com/post/6