صفحه اصلی اصطلاحنامه مستند اسامی درباره ما
ثبت نامورود

زندگی نامهدر سال 1327 اداره مالیه در عراق تأسیس و آقای فریدالدوله رئیس مالیه به عراق وارد و تا مهر 29 به این سمت باقی بود. در نیمه دوم این سال حکومت عراق به علیخان سردار قلی منتصر الدوله واگذار و او بازارها را ترمیم و سکوها را برداشته و بازار را توسعه داده
منابع :
https://www.farsnews.com​​​