صفحه اصلی اصطلاحنامه مستند اسامی درباره ما
ثبت نامورود

زندگی نامهعبدالله قراگوزلو ملقب به ساعدالسلطنه، سردار اکرم و امیرنظام فرزند مصطفی اعتمادالسلطنه در سال ۱۲۳۵ه. ش به دنیا آمد.(2)
عبدالله امیرنظام قراگوزلو (درگذشته ۱۳۳۴ قمری) معروف به امیرنظام لتگاهی از خوانین همدان و دولت‌مردان روزگار قاجار بود.(1)
امیرنظام پسر مصطفی‌قلی‌خان اعتمادالسلطنه قراگزلو بود. او در دوران مظفرالدین‌شاه ملقب به سردار اکرم شد. مدتی حاکم سرخس و مدتی حاکم خوزستان بود. در سفر دوم فرنگستان از همراهان مظفرالدین‌شاه بود. در دوران محمدعلی‌شاه به مقام امیرنظامی و وزارت جنگ رسید و پس از خلع محمدعلی‌شاه در کابینه دوم ناصرالملک وزیرمالیه شد.(1)
سه پسر وی، حسینقلی، منصورعلی و محتاج‌علی هریک توانستند در کشور برای خود اسم و رسمی برپا کنند. خود عبدالله ملقب به امیر نظام شد؛ حسینعلی به ساعدالسلطنه ملقب گردید و منصورعلی نیز به سردار اکرم معروف شد.(2)
منابع :
https://fa.wikipedia.org/
http://wikifeqh.ir​​​