صفحه اصلی اصطلاحنامه مستند اسامی درباره ما
ثبت نامورود

زندگی نامهمیرزا مسیح خان دانشور علوی معروف به حافظ الصحه، فرزند موسى خان ناظم الاطباء فرزند میر سید عقیل علوی از سادات عقیلی ساکن اصفهان و برادر بزرگ سید نورالله عقیلی دانشور علوى است. وی در روز شنبه 28 ربیع الثانی سال 1286ق در اصفهان متولد شد.
فرزندان
از فرزندان وی دکتر عطاالله دانشور علوی متوفی نهم مرداد1360ش/29 رمضان1401ق مدفون در کنار پدر است.
فعالیت ها
وی در سال 1310ق برای جلوگیری از وبای سال 1310خراسان، مأمور قرنطینة راه خراسان تا شاهرود و بسطام بود. پس از انجام این مأموریت در همان سال به فرمان ناصرالدین شاه به نشان و حمایل درجة اول سرهنگی مفتخر شد و مدت یازده سال در اصفهان مشغول طبابت به طور آزاد و خدمت به مردم بوده و در سال 1322ق از طرف وزارت علوم و معارف به دریافت یک قطعه نشان طلای علمی درجه اول مفتخر گردید. در سال 1328ق به عضویت مجلس حفظ الصحة دولتی درآمد و مأمور صحیحة اصفهان گشت. در سال 1331ق مأمور اولین تشکیل خدمت آبله کوبی مجانی عمومی در اصفهان و توابع و در سال 1335ق به سمت رئیس صحیه یا حافظ الصحه اصفهان منصوب شد. از سال 1295ش تا سال 1305ش، مشغول این خدمت بود. سپس تا سال 1308ش عهده دار ریاست صحیة بلدیه و در آبان ماه 1308 بنا به تقاضای خود ایشان از خدمت معاف و به طور آزاد مشغول خدمات و کارهای نوعی بوده اند. از شاگردان وی سیدعبدالرسول طبیبیان و دکتر سید شهاب الدین تبریزی ملقب به محی الحکمه اردستانی را می-شناسیم.
در بحبوحة حوادث مشروطه چون مدتی ریاست بهداری اصفهان را به عهده گرفت به حافظ الصحه ملقب شد. وى در فعالیت هاى سیاسى مشروطة اصفهان حضور داشته و از همراهان حاج آقا نوراللّه نجفى محسوب مى شد. در اولین دورة انجمن بلدیه به سمت نمایندة انجمن شهر از محلة چهارسو شیرازی ها انتخاب شد.
درگذشت
سرانجام این طبیب متعهد و آزادیخواه در روز سه شنبه 26 ربیع الثانی1361ق/22 اردیبهشت 1321ش درگذشت و در تکیه فاضلان در جوار جد و پدر خود به خاک سپرده شد.
منابع :
1- ​http://takhtefoulad.ir​​​