صفحه اصلی اصطلاحنامه مستند اسامی درباره ما
ثبت نامورود

زندگی نامهموید السلطنه در تبریز متولد شد. پدرش حاجی میرزا حسین خان گرانمایه سرابی بود. وی ابتدا در تهران و سپس در پاریس ادامه تحصیل داد.

در سال 1286 موید السلطنه وزیر مالیه بود.
وزیر مختارسفارت ایران در آلمان (دوره قاجار) ( از ۱۳۰۳ه.ق. تا ۱۳۱۷ه.ق) ) او اولین وزیر مختار و نماینده سیاسی ایران در آلمان بود.
نایب سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار) ( از ۱۲۸۱ه.ق. تا ۱۲۸۳ه.ق. )
بنا به درخواست میرزا حسین خان دولتشاه از فرانسه به استامبول رفته و مقام نیابت سفارت کبری را عهده دار شد.
منابع :
1- https://www.tabnak.ir/
2- ​http://safarnevis.com/​​​