صفحه اصلی اصطلاحنامه مستند اسامی درباره ما
ثبت نامورود

زندگی نامهمحمد امین کلارستاقی
محمد امین خان میار ملک مرزبان در دوره رضا شاه که جمعی از ملاکین و خوانین مازندران  را تبعید کردند به شیراز تبعید شدند و سپس در دوران محمدرضا شاه به وطن خویش مرزبان آباد بازگشتند و مدتی نیز حکومت کلارستاق را بر عهده داشته است (1)
با روی کار آمدن رضا شاه هر چند خاندان میار به جز محمد امین خان که به شیراز و حسینقلی خان میار سلطانی که به همدان تبعید شدند، جز تبعیدی ها نبودند و هیچ کدام از بزرگان خاندان میار مرزان آباد تبعید نشدند اما املاک آنان توقیف گردید و از هستی ساقط گردیدند(2)
منابع :
https://miar.persianblog.ir
https://miar.persianblog.ir/​​​